IELTS Writing Task 2 được xem là khó viết và khó ăn điểm hơn Task 1. Chính vì vậy, bạn cần nắm vững yêu cầu, tiêu chí chấm điểm cũng như cách làm các dạng bài Writing Task 2.

Các dạng bài Writing Task 2 và cách làm chính xác nhất

Các dạng bài Writing Task 2 và cách làm chính xác nhất

Trong bài viết này, ihoctienganh sẽ cung cấp cho bạn tất tần tật những thông tin quan trọng về Writing Task 2 cùng hướng dẫn chi tiết cách viết 5 dạng bài phổ biến nhất.

1. Tổng quan về IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 là một phần của bài thi IELTS (International English Language Testing System) -  một trong những thước đo đánh giá trình độ tiếng Anh quốc tế phổ biến nhất.

Trong IELTS Writing Task 2, thí sinh được yêu cầu viết một bài luận về một chủ đề cụ thể trong khoảng thời gian 40 phút. Điểm số của IELTS Writing Task 2 được chấm theo 4 tiêu chí:

Khái quát về tiêu chí chấm điểm các dạng bài trong Writing Task 2

Khái quát về tiêu chí chấm điểm các dạng bài trong Writing Task 2

 • Task achievement: Bài viết trả lời được câu hỏi đề bài đưa ra và có đủ 3 đoạn mở bài, thân bài và kết bài
 • Coherence and Cohesion: Đánh giá khả năng sắp xếp các ý tưởng một cách hợp lý và xây dựng sự liên kết chặt chẽ giữa các ý tưởng.
 • Lexical Resource: Đánh giá khả năng sử dụng từ vựng phong phú và chính xác trong bài viết của thí sinh.
 • Grammatical Range and Accuracy: Đánh giá khả năng sử dụng cấu trúc câu và ngữ pháp chính xác và linh hoạt trong bài viết.

Cả 4 tiêu chí này đều quan trọng và là cơ sở để giám khảo cho điểm. Vì vậy, để có điểm cao trong IELTS Writing Task 2, thí sinh cần phải cố gắng hoàn thiện cả 4 tiêu chí này trong bài viết của mình.

2. 5 dạng bài Writing Task 2 và cách làm chi tiết

Một bài viết IELTS Writing Task 2 chuẩn chỉnh sẽ bao gồm 4 phần cơ bản như sau:

 • Introduction: Mở bài
 • Body 1: Thân bài 1
 • Body 2: Thân bài 2
 • Conclusion: Kết bài

Sau đây chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về các dạng bài Writing Task 2 và cách làm cụ thể với từng dạng nhé!

2.1. Argumentative/Opinion/Agree or Disagree

Dạng Agree or Disagree (Argumentative/Opinion) essay hoặc là một trong những dạng bài “hot” nhất trong IELTS Writing Task 2.

Dạng bài này thường yêu cầu thí sinh đưa ra quan điểm về một nhận định/ý kiến trong bài.

Để nhận biết dạng bài này, bạn có thể dựa vào những câu hỏi như:

 • Do you agree or disagree?
 • To what extent do you agree or disagree?
 • Is this a negative or positive development?

Ví dụ:

 • Some people believe that the use of technology, such as mobile phones and computers, has had a negative impact on young people's communication skills. To what extent do you agree or disagree? (Một số người tin rằng việc sử dụng công nghệ, chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính, đã có tác động tiêu cực đến kỹ năng giao tiếp của giới trẻ. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)
 • Some people believe that the traditional ways of teaching, such as lectures and textbooks, should be replaced by technology-based methods, such as online learning and educational apps. Do you agree or disagree with this statement? (Một số người tin rằng các cách giảng dạy truyền thống, chẳng hạn như bài giảng và sách giáo khoa, nên được thay thế bằng các phương pháp dựa trên công nghệ, chẳng hạn như ứng dụng giáo dục và học tập trực tuyến. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này?)

Nguồn: IELTS Simon

Cách viết dạng Opinion essay như sau:

Introduction: Paraphrase lại đề bài bằng từ đồng nghĩa (synonym) hoặc thay đổi cấu trúc câu. Đưa ra quan điểm cá nhân (đồng ý/ không đồng ý/ trung lập).

Body: Gồm 2 đoạn. Hướng tiếp cận của phần thân bài:

 • Đồng ý hoàn toàn: Mỗi đoạn thân bài sẽ phân tích 1 lý do vì sao bạn lại đồng ý với quan điểm này.
 • Không đồng ý toàn toàn: Mỗi đoạn thân bài sẽ phân tích 1 lý do vì sao bạn lại không đồng ý với quan điểm này.
 • Trung lập: Đoạn 1 đưa ra lý do vì sao bạn đồng tình/không đồng tình với quan điểm này. Đoạn 2 đưa ra luận điểm vì sao bạn đồng tính/không đồng tình với mặt còn lại của quan điểm.

Conclusion: Khẳng định lại quan điểm của bản thân đồng thời tóm tắt ngắn gọn các luận điểm đã nêu trong phần thân bài.

2.2. Advantages and Disadvantages

Advantages and Disadvantages essay là một trong các dạng bài Writing Task 2 IELTS được nhiều thí sinh đánh giá là khá dễ. Dạng bài này yêu cầu thí sinh liệt kê và giải thích ưu điểm và nhược điểm của một hiện tượng.

Dấu hiệu nhận biết dạng Advantages and Disadvantages trong đề bài thường xuất hiện các câu hỏi như:

 • What are the advantages and disadvantages of ….?
 • Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

Cách làm các dạng bài IELTS Writing Task 2

Cách làm các dạng bài IELTS Writing Task 2

Ví dụ đề bài dạng Advantages and Disadvantages:

 • In many countries, it is becoming more common for people to work from home, instead of commuting to an office. Discuss the advantages and disadvantages of working from home. (Ở nhiều quốc gia, việc mọi người làm việc tại nhà thay vì đến văn phòng đang trở nên phổ biến hơn. Thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc làm việc tại nhà.)
 • The use of cars as a means of transportation has increased rapidly in recent years. Discuss the advantages and disadvantages of this trend. (Việc sử dụng ô tô làm phương tiện đi lại đã tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Thảo luận về những lợi thế và bất lợi của xu hướng này.)

Nguồn: IELTS Simon

Để viết dạng bài này, các bạn cần đảm bảo bài viết của mình có những nội dung sau:

Introduction: Paraphrase đề bài và tóm tắt lại những ưu nhược điểm bạn chuẩn bị trình bày trong phần thân bài.

Body 1: Trình bày về Advantages (ưu điểm) hoặc Disadvantages (nhược điểm)

Body 2: Trình bày về Advantages (ưu điểm) hoặc Disadvantages (nhược điểm). Nếu đoạn trước bạn đã nói về ưu điểm thì đoạn sau nói về nhược điểm và ngược lại.

Conclusion: Nhắc lại vấn đề của đề bài và tóm tắt ngắn gọn các ưu nhược điểm.

2.3. Discussion

Dạng bài Discussion trong IELTS Writing Task 2 yêu cầu thí sinh bàn luận về 2 mặt của một vấn đề và đưa ra ý kiến của bản thân.

Bạn có thể nhận biết dạng bài này dựa trên các dấu hiệu sau:

 • Discuss both views
 • Discuss both views and give your own opinion

Ví dụ về dạng Discussion:

 • Some people believe that cities should be preserved as they are, while others believe that cities should be developed and modernized. Discuss both views and give your own opinion. (Một số người tin rằng các thành phố nên được bảo tồn như hiện tại, trong khi những người khác tin rằng các thành phố nên được phát triển và hiện đại hóa. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​​​của riêng bạn.)
 • In some countries, the use of nuclear energy as a source of electricity is increasing. Some people think that this is a good thing, while others believe that it is dangerous and should be stopped. Discuss both views and give your own opinion. (Ở một số quốc gia, việc sử dụng năng lượng hạt nhân làm nguồn điện ngày càng tăng. Một số người cho rằng đây là điều tốt, trong khi những người khác lại cho rằng nó nguy hiểm và cần phải dừng lại. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​​​của riêng bạn.)

Nguồn: IELTS Simon

Cách làm dạng Discussion:

Introduction: Giới thiệu vấn đề và đưa ra ý kiến của bản thân. Phần này chúng ta nên nêu rõ luôn là chúng ta đồng tình với ý kiến nào. Đây là phần rất quan trọng để xác định bố cục của phần thân bài.

Body 1: Bàn về ý kiến mà bạn KHÔNG đồng ý trước. Có thể nêu từ 1 - 2 nhược điểm của ý kiến này.

Body 2: Bàn về ý kiến bạn đồng ý. Nếu tối đa 2 luận điểm giải thích tại sao bạn đồng ý với ý kiến này.

Conclusion: Khẳng định lại quan điểm của bản thân.

2.4. Problems/Causes and Solutions

Problems/Causes and Solutions là dạng bài yêu cầu thí sinh trình bày nguyên nhân - giải pháp hoặc vấn đề - giải pháp cho một hiện tượng xã hội. Dấu hiệu nhận biết dạng bài này là các cụm từ như “causes and solutions” hoặc “problems and solutions”.

Ví dụ:

 • Obesity is becoming a major health issue in many countries. Discuss the problems this is causing and suggest some possible solutions. (Béo phì đang trở thành một vấn đề sức khỏe lớn ở nhiều quốc gia. Thảo luận về các vấn đề mà điều này gây ra và đề xuất một số giải pháp khả thi.)
 • Water scarcity is becoming a major issue in many countries. Discuss the causes of this problem and suggest some possible solutions. (Sự khan hiếm nước đang trở thành một vấn đề lớn ở nhiều quốc gia. Thảo luận về nguyên nhân của vấn đề này và đề xuất một số giải pháp khả thi.)

Nguồn: collegedunia.com

Dạng Problems/Causes and Solution có cách làm khá đơn giản và dễ hiểu.

Introduction: Paraphrase đề bài và tóm tắt lại những vấn đề/nguyên nhân và giải pháp bạn chuẩn bị đưa ra trong phần thân bài.

Body 1: Trình bày về Problems (vấn đề) hoặc Causes (nguyên nhân).

Body 2: Trình bày về Solutions (giải pháp).

Conclusion: Tóm tắt lại luận điểm chính trong thân bài.

2.5. 2-part question

Dạng bài 2-part question yêu cầu thí sinh trả lời 2 câu hỏi về cùng một chủ đề được đề bài đưa ra.

Đây là dạng khá đặc biệt bởi không có dấu hiệu nhận biết rõ ràng như các dạng bài Writing Task 2 khác.

Cách viết các dạng bài Task 2 IELTS dễ hiểu và đầy đủ

Cách viết các dạng bài Task 2 IELTS dễ hiểu và đầy đủ

Ví dụ:

 • Happiness is often considered difficult to define. Why is this? What factors determine happiness? (Hạnh phúc thường được coi là khó định nghĩa. Tại sao lại thế này? Yếu tố nào quyết định hạnh phúc?)
 • In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard? (Trong giáo dục và việc làm, một số người làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Tại sao một số người làm việc chăm chỉ hơn? Làm việc chăm chỉ luôn luôn là một điều tốt?)

Nguôn: TED IELTS

Dạng 2-part question thực tế không hề khó như chúng ta tưởng. Chỉ cần bạn làm theo công thức sau đây chắc chắn bạn có thể xử lý nó dễ dàng.

Introduction: Paraphrase đề bài. Trả lời thật ngắn gọn 2 câu hỏi đề bài đưa ra.

Body 1: Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Đừng quên hỗ trợ luận điểm của bạn bằng các dẫn chứng, ví dụ nhé.

Body 2: Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi thứ hai.

Conclusion: Nhắc lại và tóm tắt câu trả lời của 2 câu hỏi một cách khéo léo sao cho không bị trùng lặp với phần mở bài.

Như vậy, trong bài viết hôm nay, chúng mình đã giới thiệu đến bạn các dạng bài Writing Task 2 và cách làm chi tiết từng dạng. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn nâng trình kỹ năng viết của mình.