<div style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:25px"> <div> <span style=""><span>Cấu trúc <strong>in order to</strong> và <a href="https://langgo.edu.vn/cau-truc-in-order-to-so-as-to-trong-tieng-anh-cau-truc-va-bai-tap-ap-dung"><strong>so as to</strong></a> trong tiếng Anh được sử dụng để giới thiệu mục đích của hành động. Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh lẫn tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. </span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style=""><span>Bài viết dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn cụ thể nhất về cấu trúc in order to trong tiếng Anh gồm: Lý thuyết, ví dụ, bài tập thực hành.</span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style=""><span>Hãy cùng </span><a href="http://langmaster.edu.vn/">Tiếng Anh giao tiếp Langmaster </a>theo dõi từng phần của bài học hôm nay nhé.</span></div> <div> &nbsp;</div> <h2 style="text-align: center;"> <span style="font-size:20px;"><strong>CẤU TRÚC IN ORDER TO; SO AS TO TRONG TIẾNG ANH</strong></span></h2> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style=""><span style=""><strong><img alt="" src="/public/files/post-upload/images/cau-truc-in-order-to-trong-tieng-anh%282%29.png" style="width: 660px; height: 253px;" /></strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <h2> <span style="font-size:20px;"><strong>I - Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh - Ý nghĩa và Cách dùng</strong></span></h2> <div> &nbsp;</div> <div> <span style=""><a href="https://langgo.edu.vn/cau-truc-in-order-to-so-as-to-trong-tieng-anh-cau-truc-va-bai-tap-ap-dung"><span>Cấu trúc In order to</span></a> và so as to có nghĩa là “để, để mà”, được dùng trong câu để giới thiệu về mục đích của hành động được nhắc đến ngay trước đó.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style=""><span>Ví dụ: </span></span></div> <div> <span style=""><span>- I study English in order to speak to my English friend. &nbsp;(Tôi học tiếng Anh để nói chuyện với người bạn đến từ Anh.) </span></span></div> <div> <span style=""><span>- She works hard so as to have a better life in the future. &nbsp;(Cô ấy làm việc chăm chỉ để có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai.) </span></span></div> <div> &nbsp;</div> <h2> <span style="font-size:20px;"><strong>II - Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh</strong></span></h2> <div> &nbsp;</div> <h3> <span style="font-size:18px;"><strong>1. Cấu trúc in order to và so as to - Khi mục đích của hành động hướng tới chính chủ thể của hành động được nêu ở phía trước</strong></span></h3> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong><span style=""><span>S + V + in order/so as + (not) + to + V ….</span></span></strong></em></div> <div> <span style=""><span>Tình huống 1</span>: I worked hard. I wanted to pass the test. &nbsp;(Tôi học hành chăm chỉ. Tôi muốn đỗ kỳ thi.)</span></div> <div> <span style=""><span>=&gt; I worked hard so as to pass the test. &nbsp;(Tôi học hành chăm chỉ để đỗ kỳ thi.)</span></span></div> <div> <span style=""><span>Tình huống 2: </span>I worked hard. I didn’t want to fail the test. &nbsp;(Tôi học hành chăm chỉ. Tôi không muốn trượt kỳ thi.)</span></div> <div> <span style=""><span>=&gt; I worked hard in order not to fail the test. &nbsp;(Tôi học hành chăm chỉ để không trượt kỳ thi.)</span></span></div> <div> &nbsp;</div> <h3> <span style="font-size:18px;"><strong><span style="color:#000000;">2. </span><a href="http://langmaster.edu.vn/cau-truc-in-order-to-trong-tieng-anh-a24i1467.html"><span style="color:#000000;">Cấu trúc in order to</span></a><span style="color:#000000;"> - </span>Khi mục đích hành động hướng tới đối tượng khác </strong></span></h3> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <em><strong><span style=""><span>S + V + in order + for O + (not) + to + V ….</span></span></strong></em></div> <div> <span style=""><span>Tình huống: She works hard. She wants her kid to have a better life. &nbsp;(Cô ấy làm việc chăm chỉ. Cô ấy muốn con mình có cuộc sống tốt hơn.)</span></span></div> <div> <span style=""><span>=&gt; She works hard in order for her kid to have a better life. &nbsp;(Cô ấy làm việc chăm chỉ để con cô ấy có cuộc sống tốt hơn.)</span></span></div> <div> &nbsp;</div> <h3> <span style="font-size:18px;"><strong>3.&nbsp; Một vài lưu ý về<span style="color:#000000;"> </span><a href="https://langgo.edu.vn/cau-truc-in-order-to-so-as-to-trong-tieng-anh-cau-truc-va-bai-tap-ap-dung"><span style="color:#000000;">cấu trúc so as to</span></a><span style="color:#000000;">/ </span>in order to trong tiếng Anh.</strong></span></h3> <div> &nbsp;</div> <div> <span style=""><span>- Cấu trúc in order to/ so as to chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau</span></span></div> <div> <span style=""><span>- Bỏ chủ từ câu sau bỏ các chữ want like hope...giữ lại từ động từ sau nó.</span></span></div> <div> <span style=""><span>Ví dụ:</span></span></div> <div> <span style=""><span>I study hard.I want to pass the exam.</span></span></div> <div> <span style=""><span>-&gt; I study hard in order to pass the exam.</span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <table align="center" border="1" cellpadding="20" cellspacing="1" style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, sans-serif; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; width: 632px;"> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td style="box-sizing: border-box; padding: 0px; width: 586px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;">Xem thêm: Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí&nbsp;cho người mất gốc&nbsp;</span></strong></span><strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;">hiệu quả&nbsp;</span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"> <strong style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;">nhất&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">tại link</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</strong>dưới&nbsp;<img alt="enlightened" height="20" src="http://langmaster.edu.vn/public/scripts/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.gif" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%;" title="enlightened" width="20" /><img alt="enlightened" height="20" src="http://langmaster.edu.vn/public/scripts/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.gif" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%;" title="enlightened" width="20" /></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"> <a href="http://langmaster.edu.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-hieu-qua-cho-nguoi-mat-goc"><span style="">Học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt&nbsp;đầu&nbsp;</span></a></p> <div> &nbsp;</div> </td> </tr> </tbody> </table> <div> &nbsp;</div> </div> <h2> <span style="font-size:20px;"><strong>III - Một số cấu trúc tương đương với cấu trúc in order to trong tiếng Anh</strong></span></h2> <div> &nbsp;</div> <h3> <span style="font-size:18px;"><strong>1. To + V</strong></span></h3> <div> &nbsp;</div> <div> <span style=""><span>Ví dụ:</span></span></div> <div> <span style=""><span>I worked hard so as to pass the test. </span></span></div> <div> <span style=""><span>= I worked hard to pass the test. &nbsp;(Tôi học hành chăm chỉ để đỗ kỳ thi.)</span></span></div> <div> <span style=""><span>**Tuy nhiên, không dùng </span>not + to V thay thế cho in order/ so as + not to V.</span></div> <div> &nbsp;</div> <h3> <span style="font-size:18px;"><strong>2. So that</strong></span></h3> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong><span style=""><span>S + V + so that S + can/could/will/would (not) + V.</span></span></strong></div> <div> <span style=""><span>Ví dụ:</span></span></div> <div> <span style=""><span>She works hard in order for her kid to have a better life. </span></span></div> <div> <span style=""><span>= She works hard so that her kid will have a better life. &nbsp;(Cô ấy làm việc chăm chỉ để con cô ấy có cuộc sống tốt hơn.)</span></span></div> <div> &nbsp;</div> <h2> <span style="font-size:20px;"><strong>BÀI TẬP CẤU TRÚC In order to và so as to trong tiếng Anh</strong></span></h2> <br /> <div> <strong><span style=""><span>Viết lại câu với cấu trúc in order to/so that trong tiếng Anh</span></span></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style=""><span>1. He opened the window.He wanted to let &nbsp;fresh air in.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>2. I took my camera.I wanted to take some photos.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>3. He studied really hard.He wanted to get better marks.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>4. Jason learns Chinese.His aim is &nbsp;to work in China.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>5. I’ve collected money.I will buy a new car.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>6. Many people left Turkey in 1960s.They wanted to find jobs in Germany.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...............................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>7. She attends to a course.She wants to &nbsp;learn chess.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>8. Linda turned on the lights.She wanted to see better.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>9. I will come with you.I want to help you.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>10. We are going to cinema.We will watch a horror film.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>11. You must take your umbrella so that you won’t get wet.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>12. He waited at the counter.He wanted to see her.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>13. We all put on our coats.We were feeling cold.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>14. &nbsp;She’s studying because she wants to become a very important &nbsp;person in life.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>15. I didn’t want to see them, so I didn’t open the door.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>16. We went on with the deal because we didn’t want to leave them high and dry at the last minute.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>17. I would like to take tomorrow off, as I want to accompany my husband to the doctor.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>18. They went on a hunger strike because they wanted to get better conditions in gaol.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>19. They bought a country pad because they wished to have some peace and quiet.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <div> <span style=""><span>20. I’ve just bought a CD player, since I want to give it to my daughter for her birthday.</span></span></div> <div> <span style=""><span>...........................................................................................................................................................</span></span></div> <br /> <div> <span style=""><span>Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc in order to trong tiếng Anh. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi làm các bài tập </span><a href="http://langmaster.edu.vn/ngu-phap-tieng-anh-co-ban-b8">ngữ pháp tiếng Anh toàn tập</a>.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div style="clear:both;"> <strong>Xem thêm 27 từ muốn <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2_t0OoNH0Wg"><span style="color:#000000;">học tiếng Anh</span></a> thì phải đọc được:</strong></div> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> <div style="clear: both; text-align: center;"> <strong><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/2_t0OoNH0Wg" width="560"></iframe></strong></div> <div style="clear:both;"> &nbsp;</div> </div> <br /> <div> <em><span style=""><span><span style="color:#ff0000;"><strong>Langmaster </strong></span>chúc bạn học tiếng Anh thành công!</span></span></em></div> </div> <div> &nbsp;</div>